Presentació

Som una empresa amb experiència en serveis professionals de gestió d’Entitats Sense Ànim de Lucre (associacions, federacions, fundacions, clubs esportius…).

La gestió és una de les peces clau en la consolidació de les associacions independents.

Més enllà del sector concret al qual s’adrecen (cultural, social, esportiu, educatiu…), la gestió de les associacions és un element de desenvolupament bàsic perquè representa l’aprofitament dels recursos humans, econòmics i materials en relació amb el projecte que es desenvolupa.

Una gestió sòlida afavoreix la independència respecte als poders públics, garanteix la transparència financera i l’estabilitat de l’associació.

Quins valors ens diferencien?

 • Compromís i profesionalitat:

  Ens involucrem i creiem en el projecte, la vostra idea.

 • Personalització

  Oferim un servei adaptat a cada entitat client.

 • Confidencialitat

  En el nostre treball

 • Servei actualitzat

  Prestem un servei adaptat als canvis i modificacions
  en les normatives aplicables.

Què busquem per als nostres clients?

 • Tranquilitat

  que la gestió es realitza de forma correcta.

 • Personalització

  a l’hora de prendre decisions, perquè totes elles aniran documentades i justificades.

 • Llibertat

  de temps per a poder dedicar als veritables fins de l’entitat.

 • Servei actualitzat

  Prestem un servei adaptat als canvis i modificacions en les normatives aplicables.

Serveis Profesionals

Amb els serveis que oferim i el nostre assessorament s’aconseguirà millorar la gestió de la vostra Entitat Sense Ànim de Lucre

Així, sols haureu de preocupar-vos dels objectius de la vostra associació.

Gestionem i assessorem des de la mateixa constitució, fins a qualsevol dels serveis que t’indiquem a continuació.

GESTIÓ DE DRET ASSOCIATIU

Assessorament en tot el referent al dret associatiu, és la primera àrea que requereix assessorament, ja que és important triar la forma jurídica adequada per a dur a terme els projectes de les entitats.

Els principals serveis de l’àrea de dret associatiu són:

 1. Constitució d’Associacions, Fundacions, etc. Analitzant prèviament quina és la forma jurídica més aconsellable.
 2. Realització de tots els tràmits necessaris per a la inscripció en el Registre corresponent de l’Entitat.
 3. Redacció de l’escriptura de constitució en les Fundacions.
 4. Redacció de modificació i adaptació d’Estatuts a la Llei 1/2002.
 5. Redacció de Reglament de Règim Intern. del NIF provisional i definitiu.
 6. Elaboració i legalització de llibres obligatoris: com a llibres de socis, llibre d’actes, etc.
 7. Tramitacions en els processos electorals i la posterior comunicació als registres.
 8. Gestió i anàlisi dels actuals contractes.
 9. Revisió convenis de col·laboració.
 10. Realització d’informes i estudis sobre els temes en què treballe l´Entitat.
 11. Realització de projectes per a noves activitats.

GESTIÓ D´ORGANITZACIÓ

Assessorem i gestionem totes les qüestions relacionades amb l’organització interna de la vostra Entitat. Una bona organització és l’inici de l’èxit.

Els principals serveis de gestió d’organització són:

 1. Elaboració dels models de documents més habituals: actes, convocatòries de reunions, instàncies, certificats, etc.
 2. Redacció d’actes de reunions i certificats de Junta.
 3. Redacció d’instàncies genèriques.
 4. Gestió d’altes, baixes o modificacions d´associats.
 5. Confecció de la relació actualitzada d´associats.
 6. Tramitació de convocatòries per a reunions o comunicacions.
 7. Tramitació i anàlisi de pressupostos previs a la contractació de qualsevol compra, obra o servei.
 8. Tramitacions en els processos electorals i la posterior comunicació als registres.
 9. Tràmits de canvi de domicili i denominació.
 10. Estudi i sol·licitud de la declaració d’Utilitat Pública.
 11. Estudi i sol·licitud d’inscripció en els registres corresponents.
 12. Elaboració de contractes arrendament i d’altres tipus.
 13. Adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
 14. Procés de dissolució de l’Entitat.

GESTIÓ COMPTABLE

La claredat i eficàcia en la comptabilitat comportarà l’èxit en la gestió de l’Entitat.
Mitjançant l’elaboració de la comptabilitat, es registren tots els moviments que realitza l’entitat i sempre amb dos objectius clars:

 1. Prendre decisions.
 2. Proporcionar informació als socis i a tercers.

La comptabilitat és l’eina en el vostre treball i està estretament lligada a la gestió fiscal, per a donar-vos informació de la «salut» de la vostra Entitat i mostrar la imatge fidel del seu Patrimoni.

La comptabilitat ha de ser clara,
creïble, real i objectiva.

Els principals serveis de gestió comptable són:

 1. Confecció de la comptabilitat d’acord al Pla General Comptable de les Entitats Sense Ànim de Lucre.
 2. Realització de registres comptables mensuals.
 3. Assessorament en l’àmbit comptable per al compliment de les obligacions comptables, tant a escala general com a puntual.
 4. Anàlisi d’obligacions comptables de les Entitats.
 5. Informació actualitzada sobre l’estat de la vostra Entitat mitjançant l’emissió de balanços, compte de resultats o qualsevol document comptable que es requerisca.
 6. Posada al dia de comptabilitats.
 7. Emisió d’informes per l’anàlisi dels documents comptables per a facilitar la presa de decisions.
 8. Elaboració de llibres oficials i comptes anuals:
  1. Llibre diari
  2. Llibre major
  3. Balanços i compte de resultats
  4. Inventari i comptes anuals
  5. Confecció de Memòria Econòmica
 9. Seguiment de possibles convocatòries de subvencions interessants per a l’Entitat.
 10. Preparació de documentació comptable per a l’obtenció de subvencions.
 11. Negociació i tractament amb les entitats bancàries per aconseguir les millors condicions per a la vostra entitat.

GESTIÓ DE PERSONES

Assessorament en matèria de gestió de persones per a donar compliment a totes les obligacions regulades en la legislació laboral, així com en la planificació fiscal per a la reducció dels costos laborals, tant en treballadors propis com en voluntaris.

Els principals serveis de l’àrea de gestió de persones són:

 1. Assessorament laboral integral, normativa, convenis, contractes de treball, etc.
 2. Confecció i tramitació d’altes, baixes, variacions de dades de treballadors.
 3. Confecció i tramitació a l’INEM de contractes de treball.
 4. Control d’antiguitats, convenis col·lectius, venciment contractes.
 5. Confecció mensual de les de nòmines dels treballadors, i les assegurances socials.
 6. Elaboració i presentació de retencions i el resum anual.
 7. Emissió certificats de renda.
 8. Anàlisi d’avantatges i bonificacions en la contractació del personal.
 9. Anàlisi situació laboral de l’entitat per a complir amb la normativa laboral.
 10. Tramitació i informació de les assegurances necessàries per al voluntariat
 11. Elaborar contractes de col·laboració amb els voluntaris.
 12. Supervisió i tramitació dels requisits necessaris per al compliment de la Llei del voluntariat.

GESTIÓ FISCAL

Informació contínua als clients sobre qualsevol novetat fiscal o modificació que li poguera afectar, així com de les seues obligacions fiscals.

Els principals serveis de gestió fiscal són:

 1. Assessorament fiscal integral.
 2. Estudi, elaboració i presentació d’impostos obligatoris trimestrals i anuals: IVA, IRPF, Impost de Societats i altres.
 3. Elaboració i presentació de declaracions informatives.
 4. Alta en censos d’activitats i/o modificacions.
 5. Planificació fiscal de l´Entitat.
 6. Resolució requeriments de la Hisenda Pública.
 7. Estudi de l’aplicació de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d’incentius fiscals al mecenatge.
 8. Expedir certificacions per a acreditar les donacions.
 9. Declaració informativa en Hisenda de les donacions rebudes.
 10. Sol·licitud d’exempcions en l’Agència Tributària (IVA).
 11. Informació de forma continuada sobre canvis en la normativa fiscal, que poguera afectar l’Entitat.
 12. Resolució consultes d’àmbit fiscal.

GESTIÓ DE SUPORT

En aquest apartat el que pretenem és, si cap més, personalitzar els nostres serveis a les vostres demandes per aconseguir un millor funcionament de la vostra Entitat.

Els principals serveis de l’àrea de suport són:

 1. Tràmits i gestió amb assegurances de tot tipus: federatives esportives, segurs personals o col·lectius, d’accidents, Responsabilitat Civil, locals, etc.
 2. Manteniment locals: controls de neteja, de l’adequada utilització, manteniment general, etc.
 3. Atenció al públic en general o als socis de la Entitat establint un horari d’atenció al públic i/o amb la gestió del correu electrònic i telèfon oficial.
 4. Gestió de les xarxes 2.0 (Facebook, Twitter, etc.) de l’Entitat.
 5. Arxiu de la documentació legal en vigor en les nostres dependències.
 6. Altres tipus de gestions o tramitacions personalitzades.

PRESSUPOST I INFORMACIÓ DE CONTACTE

No dubtes en preguntar!

Segons els serveis demandats s’analitzarà els requeriments de la vostra Entitat en funció de les seues característiques i es farà un pressupost personalitzat.

Podeu sol·licitar una cita prèvia on t’informarem i recollirem les dades necessàries per a fer el pressupost a través de:

La nostra adreça electrònica:
info@mcarbonell.net
 
El nostre telèfon de contacte:
865676436

O a través del següent formulari.

Contacta amb nosaltres